Ślub z obcokrajowcem - przysięga w USC. Tłumaczu, bez paniki!

W końcu nadszedł ten dzień. Dzień ślubu, dzień zarówno radości jak i... niepokoju. Dlaczego niepokoju? W naszym przypadku było to związane z kwestią czysto językową. Jak pisałam już wcześniej, mój narzeczony jest z Hiszpanii i podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w USC na sali musiał być obecny tłumacz.
Przypominam, że tłumaczem może być dowolna osoba nie spokrewniona z Panem lub Panną Młodą, która potwierdzi na piśmie znajomość danego języka obcego. To nie musi być w żadnym razie tłumacz przysięgły. W naszym przypadku tłumaczem była nasza wspólna przyjaciółka. Ponieważ i tak wyświadczała nam niemałą przysługę, postanowiłam jej przynajmniej troszkę pomóc tłumacząc wcześniej na język hiszpański treść całej ceremonii. Niestety było to trochę utrudnione, ponieważ, mimo moich usilnych próśb, USC nie chciał udostępnić mi dokładnej treści ceremonii aż do dnia zaślubin, kiedy to na pół godziny przez ślubem otrzymaliśmy w końcu całość tekstu.

Zaczęło się wtedy nerwowe robienie adnotacji w języku hiszpańskim na tekście otrzymanym przez Pana Urzędnika. ;-)


Jednak na szczęście w Internecie znajduje się trochę informacji dotyczących treści, które są wygłaszane przez urzędników USC podczas ceremonii zaślubin. I mimo, że zawsze będą się one trochę różnić od tej, którą otrzymacie w dniu zaślubin, sporo treści i wyrażeń będzie się powtarzało. Dzięki temu byłam w stanie stworzyć pewnego rodzaju pomoc dla swojej przyjaciółki. Chciałabym się z Wami podzielić treścią swoich tłumaczeń na wypadek jeśli ktoś z Was ich by potrzebował. Są to oczywiście tłumaczenia na język hiszpański.

Tekst Urzędnika Stanu Cywilnego:
Mam zaszczyt powitać wszystkich Państwa, którzy zechcieli przybyć do naszego Urzędu Stanu Cywilnego. Szczególnie serdecznie witam Państwa Młodych, najważniejszych uczestników dzisiejszej uroczystości.
Tengo el honor de darles la bienvenida a todos Ustedes quienes han podido venir a nuestro Registro Civil. Les doy particularmente la bienvenida a los novios, los participantes más importantes de la ceremonia de hoy.

Pani XX i Pan YY przybyli dziś do nas, aby zawrzeć związek małżeński. 
La Señora XX y el Señor YY han venido hoy aquí para contraer matrimonio.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że osoby zawierające związek małżeński posiadają zdolność prawną do zawarcia małżeństwa a złożone zapewnienia świadczą o nieistnieniu okoliczności, które według prawa polskiego wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego.

La documentación aportada indica que las personas aquí presentes tienen la capacidad jurídica necesaria para contraer matrimonio y sus declaraciones realizadas anteriormente muestran que no existen circunstancias según la ley polaca que los excluyan de la relación matrimonial.

Polski kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że mąż i żona mają równe prawa i obowiązki oraz że są zobowiązani do wierności małżeńskiej , wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny, którą zakładają.
El Código de la familia polaco establece que el marido y la mujer tienen iguales derechos y deberes y que tienen la obligación de ser fieles en el matrimonio, de ayudarse mutuamente y cooperar para el bien de la familia que formarán.

Zawarcie związku małżeńskiego polega na tym, że mężczyzna i kobieta wyrażają swoją wolę wstąpienia w taki związek przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego i w obecności świadków, poprzez złożenie zgodnych oświadczeń. Czy są Państwo zdecydowani złożyć takie oświadczenia? (Tak),(Tak)
Contraer matrimonio consiste en que el hombre y la mujer muestran su voluntad de comenzar esta relación ante el secretario del Registro Civil y en presencia de testigos realizar una declaración unánime. ¿Están Ustedes decididos de realizar esta declaración? (Sí), (Sí)

Wobec tego proszę Pannę Młodą i Pana Młodego o powtarzanie za mną:
Entonces por favor que el novio y la novia repitan detrás de mí:

Zaczyna Pan Młody: 
Świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Panny Młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. 
Consciente de los derechos y obligaciones debido a contraer matrimonio, declaro solemnemente que empiezo la relación matrimonial con (nombre de la novia) y prometo hacer todo lo posible para que nuestro matrimonio sea armonioso, feliz y duradero.

Po Panu Młodym te same słowa powtarza Panna Młoda: 
Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Pana Młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.
Consciente de los derechos y obligaciones debido a contraer matrimonio, declaro solemnemente que empiezo la relación matrimonial con (nombre del novio) y prometo hacer todo lo posible para que nuestro matrimonio sea armonioso, feliz y duradero. 

Po wygłoszeniu tekstów przysięgi ślubnej, urzędnik stanu cywilnego ogłasza:
Na skutek zgodnych oświadczeń złożonych przede mną, kierownikiem urzędu stanu cywilnego i w obecności świadków, stwierdzam i uroczyście ogłaszam, że związek małżeński między XX a YY został zawarty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
Ante la declaración unánime de ambas partes realizada delante de mí, secretario del registro civil, y en presencia de testigos, declaro solemnemente que el Matrimonio de la Señora (…) y del Señor (…) ha sido contraído conforme a la legislación vigente de la República de Polonia.

Oto obrączki, symbol miłości i wierności małżeńskiej. Proszę je wymienić między sobą na znak zawartego małżeństwa i zachować na wieczną pamiątkę dzisiejszej uroczystości.
Éstas son las alianzas, signo del amor y de la fidelidad matrimonial. Por favor, intercambien las alianzas como símbolo del matrimonio contraído y para recuerdo eterno de la ceremonia de hoy.

W imieniu tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego składam państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i szczęścia na nowej drodze życia.
En nombre del Registro Civil de Cracovia les felicito sinceramente. Les deseo bienestar y suerte en el nuevo camino de vida.

Ceremonia w Urzędzie Stanu Cywilnego była bardzo miła a fakt, że tłumaczem była nasza przyjaciółka był podwójnie miły. Jak to stwierdził Pan Urzędnik, ślubów udzielał już wiele, ale jeszcze nigdy nie widział, żeby tłumacz wzruszył się podczas uroczystości. :-)


Komentarze

Popularne posty